دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری جایزه یک جشنواره به اثرمشکوک به سرقت ادبی

یکی از کاربران «» با ارسال مستنداتی نوشت: بعنوان کسی که علاقه زیادی به شعر معاصر و شاعران برجسته آن دارد و همچنین بعنوان یکی از مخاطبان سایت با اطلاع از رسالتی که همیشه این رسانه در نشر مطالب بدون جانبداری بر عهده داشته است مایلم مطلبی را که بتازگی در جایی از یکی از شاعران نو سرا ـ که بزعم من مرثیه ای بود برای شعر معاصر ـ خواندم که حکایت از یک سرقت ادبی داشت، که عین آن را به شرح زیر خواهید خواند:ما به تاکید خروس بر خیانت آدمی احتیاج نداریممی خواهم سپاسگزاری کنم از تمام کسانی که می دانند که نمی دانند، و می خواهم سپاسگزاری کنم از شاعرانی که در طول عمر هنری خویش شرافت هنرمند بودن را رعایت کرده اند، و بگذارید بی مقدمه برویم سر اصل مطلب:از کتاب «زمین به اوراد عاشقانه محتاج است» آغاز کردم وسپس «من از کنار برج بابل آمده ام» وبعد رسیدم به «می خواهم بچه هایم را قورت بدهم» و سپس «شیوه های دلپذیر آوریل» و بعد «نیمی گرگ نیمی گلو» و هنوز ادامه دارم پس توارد و اثر پذیری شاعرانه را می شناسم. روی سخن ام با خانم «ن ج» است، نویسنده ی محترم کتاب «مشق اب ها را من می نویسم» وروی سخن ام با دبیر و داوران «جایزه ی ادبی خورشید».خانم ج و داوران محترم چندی پیش کتاب سومین برنده ی خورشید به دستم رسید وحیرت زده شدم وهر چه جلوترمی رفتم حیرتزده تر. تعداد تواردهای بی ذکر نام و گیومه در این کتاب و تعداد برداشت ها و تاثیر پذیری ها آن قدر زیاد بود که کتاب مذکور را رونویسی ناشیانه ای یافتم از کتاب «می خواهم بچه هایم را قورت بدهم» که اولین برنده ی همان جایزه بود.!!!!حال با ذکر مواردی قضاوت مجدد را به عهده ی خوانندگان می گذارم که آیا این همه شباهت از نظر شما تصادفی ست؟ آنان که مرا می شناسند می دانند که اهل اغماضم آنگاه که پای کرامت انسانی در میان باشد اما آیا چاپ یک کتاب و یا بردن یک جایزه ی ادبی ارزش این همه را دارد؟ص20 کتا ب مشق آب ها…فرامین پنج گانه به فرمانم در امدندص11کتاب می خواهم بچه هایم را…و انگشت هایمان متبرک از لمس کتیبه های خیس به فرامین تازه رسیدندص22  مشق اب ها…به رو نیاوردم زمینی ام ابتری شناور در مجهول ابتری از ایین خاکص35 می خواهم بچه هایم را…این جا همه چیز ابتر است شما نمی دانید واین را نوشتم که چیزی نگفته نماندص22  مشق آب ها…شهادت نیمه ی روشنم کافی نیستص42  می خواهم بچه هایم را…درست مثل من که ابستن ام کلمات نیمه روشنم در نیمه های تاریکمص56  مشق اب ها…متفر شدهام از بچه هام متنفر شده ام از خانه امص7  می خواهم بچه هایم را…متنفرم از صدای پرنده ای که در گلویم نیست متنفرم از صدای شاعری که شبیه شلیک چلچله می شود متنفرم از جهانی که…متنفرم از نبودنتص23 مشق آب ها…یادم رفته زمینی امص7  می خواهم بچه هایم را…یادم رفته شاعرم یادم رفته جهان به فرمان من نیستص34  مشق آب ها…ودنیا زیردست های تو به لامسه ای کوچک بند است به لطافت انگشت هایت لا به لای موهای منص10  می خواهم بچه هایم را …چه قدر متنفرم از کوچه های شب ورنگدانه های زیاد  موهایم زیر حظ نا تمام لامسه اتص111مشق اب ها…بروید بروید پرنده ها من منصرف شده ام و برای هفت پشتم کافی ست رسالت انسان بودنص22و23  می خواهم بچه هایم را…حالا بروید به کوچه بریزید ..من نشسته ام کتاب های زیادی در انکار خودم بنویسمص55  مشق آب ها…کنار احتمال فیلادلفیه+زیر نویس ص57ص20  می خواهم بچه هایم را…برای فیلا می نویسم:فیلادلفیه زمین را که قسمت کنم…+ص94 که توضیح من در اوردی خوم است از فیلادلفیهص38 مشق آب ها… بیدار شو عزیزم من می ترسم مرا ببوسص85 می خواهم بچه هایم را….من می ترسم عزیزم و می خواهم از ترس بچه هایم را قورت بدهمص88  مشق آب ها…وتکه های ماه روی صورتم پلنگ های وحشی تنت را دست به سر کرده استبرداشت از شعر پلنگ زرین…صورتم صورتی نیست رازم را نگه دار تا بگویم زیر پوستم یک پلنگ وحشی پنهان کرده ام ص124  مشق آب ها …در مقابل مرگ برابریممقایسه شود با شعر زرین در وازنا….و مرگ برابرمان می کندص142مشق آب ها…پاهایم را از گلیم قبیله دراز تر کرده امص16می خواهم بچه هایم را…برای کوتوله ی هرزه ام برای پاهای کوچکش که هی درازتر از گلیم خودش می شوندص57 مشق آب ها…ژان ژان دارکمقایسه با کتاب من از کنار برج بابل امده ام…اصلا مرا ژان صدا کنید ژان دارکص53 مشق آب ها..اینک زمان داوری ست…ص33 می خواهم بچه هایم را…حالا من انتظارتان را می کشم عوبدیا در دره ی داوریوبه همین ترتیب مقایسه کنید:                         مشق آب ها را من مینویسم                                    می خواهم بچه هایم را قورت بدهم                                        ص 15 و 16                                                              ص 9 و 10                                     ص 17                                                                    ص 40 و 41                                 ص 23                                                             ص34    ص 30                                                                   ص 9 و 29         ص 33                                                                     ص 35 و 36 ص 38                                                                ص 63ص 28                                                              ص 58ص 32                                                               ص 32ص 39                                                            ص27ص 33                                                            ص 40ص 36                                                            ص 38ص 37                                                           ص56 ص 40                                                          ص 32ص 31                                                           ص 30ص 47                                                           ص 21ص 53 و 54                                                          ص 33 و 34 ص 55                                                           ص 20          ص 56                                                                 ص 40 و 41ص 88                                                            ص 60ص 38                                                           ص 85ص 138                                                        ص 60ص 152                                                        ص 34ص 111                                                         ص 19ص 122 و 123                                                        ص 84 و 85ص 119                                                        ص 49اینها و موارد بسیار دیگری که مرا بر آن می دارد که از تک تک شما بخواهم که با خواندن این دو مجموعه خود به قضاوت بنشینید گرچه تاریخ با غربال از پی خواهد آمد.